An toàn GTĐS

Cần sửa lại Thông tư 15/2009/TT- BGTVT

11:12 | 23/11/2016

Ngày 4/8/2009, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 15/2009/TT – BGTVT: Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông Đường sắt (TT 15/2009/TT – BGTVT). Theo TT 15/2009/TT – BGTVT, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN quy định về việc giải quyết, xử lý sự cố giao thông ĐS trên ĐS quốc gia… Ngày 19/7/2012, Bộ GTVT có Quyết định số 1689/QĐ – BGTVT thành lập Trung tâm Ứng phó Sự cố thiên tai và Cứu nạn ĐSVN (gọi tắt là Trung tâm ƯPSC). Theo đó, Trung tâm ƯPSC chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Tổng công ty ĐSVN; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm ƯPSC, quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức hoạt động các Trung tâm khu vực…

Để phù hợp với mô hình hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn ĐSVN, ngày 7 /10/2013, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 29/2013/TT – BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 15/2009/TT – BGTVT. Theo đó, Trung tâm ƯPSC và các Trung tâm ƯPSC khu vực I, II, III có nhiệm vụ thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên các tuyến ĐSVN.

Thực hiện lộ trình tái cơ cấu của Tổng công ty ĐSVN, chuẩn bị cho việc cổ phần tại một số đơn vị vận tải; từ tháng 1/2015, Tổng công ty ĐSVN đã thành lập các chi nhánh khai thác ĐS, chi nhánh vận tải ĐS; đồng thời chấm dứt hoạt động của các xí nghiệp vận tải. Các ga ĐS chuyển về trực thuộc chi nhánh khai thác ĐS. Ngày 27/10/2015, Bộ GTVT có văn bản 1436/BGTVT – QLDN về việc giải thể Trung tâm Ứng phó Sự cố thiên tai và Cứu nạn ĐSVN. Tháng 8/2015, Tổng công ty ĐSVN đã thành lập Ban An toàn GTĐS với nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông ĐS (ATGTĐS), cứu hộ cứu nạn ĐS; chỉ đạo và phối hợp với các Chi nhánh khai thác ĐS và các đơn vị có liên quan để giải quyết các các công việc liên quan đến cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác đảm bảo ATGTĐS, cứu hộ, cứu nạn ĐS. Tuy nhiên, hiện nay, TT 15/2009/TT – BGTVT cũng như Thông tư số 29/2013/TT – BGTVT chưa được sửa đổi, hiệu chỉnh; một số công việc, tác nghiệp cứu hộ, cứu nạn; giải quyết sự cố, tai nạn giao thông ĐS vẫn quy định giao cho Trung tâm ƯPSC và các Trung tâm ƯPSC khu vực (đây là đơn vị đã chấm dứt hoạt động). Để thống nhất trong công tác quản lý, đảm bảo ATGTĐS, cứu hộ cứu nạn ĐS trong Tổng công ty ĐSVN, đề nghị cơ quan chức năng cho hiệu chỉnh, sửa đổi lại TT 15/2009/TT – BGTVT và Thông tư số 29/2013/TT – BGTVT đúng theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo ATGTĐS, cứu hộ, cứu nạn ĐS từ các ban chức năng tới các chi nhánh khai thác ĐS, chi nhánh vận tải ĐS… trong Tổng công ty ĐSVN.

                                                Lê Chính  - Ban An Toàn GTĐS