Thứ ba, 30-09-2014
  • Văn bản pháp quy

Thông tư 158/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.


Thông tư 158/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Tài liệu đính kèm: 158_2013_TT_BTC.pdf

Các văn bản khác