Thứ năm, 18-09-2014
  • Giá vé

Tuyến Mã tàu Loại ghế
Ga đi Ga đến

Các ký hiệu ghế:

B Ngồi cứng
B ĐH Ngồi cứng điều hòa
A Ngồi mềm
A ĐH Ngồi mềm điều hòa
Bn T1 Nằm cứng tầng 1
Bn T2 Nằm cứng tầng 2
Bn T3 Nằm cứng tầng 3
Bn T1ĐH Nằm cứng tầng 1 điều hòa
Bn T2ĐH Nằm cứng tầng 2 điều hòa
Bn T3ĐH Nằm cứng tầng 3 điều hòa
An T1 Nằm mềm tầng 1
An T2 Nằm mềm tầng 2
An T1ĐH Nằm mềm tầng 1 điều hòa
An T2ĐH Nằm mềm tầng 2 điều hòa
GP Ghế phụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại phần giá vé chúng tôi đang cập nhật.