Văn bản Đảng ủy

Triển khai thực hiện Kết luận số 14 KL/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW của BCH TƯ khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

14:58 | 10/06/2014
Thực hiện Kết luận số 14 –KL/ĐUK ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành “Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Củng cố, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công nhân lao động về vị trí vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và công nhân lao động Tổng công ty ĐSVN nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 11 –CTr/ĐU ngày 03/6/2008 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết 20 –NQ/TW. Trên cơ sở đó, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để điều chỉnh, bổ sung những nội dung mới phù hợp với quá trình tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN.

- Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị Tổng công ty ĐSVN phát triển vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đội ngũ công nhân lao động.

2. Yêu cầu: Việc triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, công nhân lao động Tổng công ty ĐSVN nói riêng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, thiết thực, không mang tính phong trào, hình thức.

II. Nội dung

1. Tiếp tục công tác bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt, ý thức giai cấp, ý thức công dân, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân lao động.  

2. Đẩy mạnh việc thực hành dân chủ tại nơi làm việc trên cơ sở xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định nội bộ, các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị của công nhân lao động và các cấp Công đoàn về những vấn đề cấp bách như: việc làm, tiền lương, thu nhập, cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công nhân lao động.

3. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực theo từng giai đoạn, đảm bảo có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết-Kỷ luật-Cần kiệm-Sáng tạo”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

4. Công đoàn các cấp thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người công nhân lao động. Tạo sự phối hợp công tác chặt chẽ, đồng bộ giữa tổ chức Công đoàn và chuyên môn trong việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các cấp ủy đảng:

- Quán triệt đến các chi bộ tinh thần Kết luận số 79 –KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị, Kết luận số 14 –KL/ĐUK ngày 03/6/2014 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; thường xuyên thông tin, phổ biến các chủ trương mới của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN đến cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, nhằm tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ.

- Căn cứ vào Kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN và điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp mình xây dựng thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chuyên môn cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN.

2. Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN:

- Tổ chức thực hiện hiệu quả “Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty ĐSVN” giai đoạn 2013 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 75 –QĐ-ĐS ngày 21/01/2014); hằng năm có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ làm lãnh đạo quản lý xuất thân từ công nhân.

- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử trong CBCNV-LĐ, đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

3. Công đoàn Đường sắt Việt Nam:

- Tiếp tục chủ trì việc giải quyết các khó khăn về điều kiện lao động, sinh hoạt của công nhân. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế phù hợp với Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; tham gia giám sát, phản biện xã hội về luật pháp, chính sách liên quan đến công nhân, người lao động.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng: lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy công nhân lao động làm đối tượng vận động, lấy việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân lao động và xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp làm mục tiêu.

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy và cán bộ để tổ chức Công đoàn các cấp thực sự là chỗ dựa vững chắc và tin cậy của công nhân lao động. Vận động đội ngũ công nhân đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của Tổng công ty ĐSVN, thực hiện hiệu quả Chương trình, Kế hoạch của tổ chức Công đoàn thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐSVN lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn ĐSVN.

4. Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của lực lượng công nhân lao động trẻ bằng các phong trào hành động, xung kích vào các khâu yếu, việc mới của đơn vị, doanh nghiệp; lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất tốt, để quy hoạch vào nguồn lãnh đạo các cấp.

Giao cho Công đoàn ĐSVN là cơ quan thường trực, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng  ủy Khối DN TW (để b/c);

- Tổng LĐLĐVN;

- Ban cán sự Đảng Bộ GTVT (để b/c);

- Đ/c Bí thư Đảng ủy TCT ĐSVN (để b/c);

- Tổng giám đốc TCT ĐSVN;

- Các cơ sở đảng trực thuộc (th/h);

- Công đoàn, Đoàn TN, Báo ĐS (th/h);

- Các Ban Đảng, Ban TC-LĐ TCT ĐSVN;

- Web, Notes;

- Lưu:  VT, VM.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Đoàn Duy Hoạch

KH_NQ20_2014.doc
70 Kb
Down load