Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết của BTV Đảng ủy về sắp xếp tổ chức khối vận tải đường sắt theo “Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015” điều chỉnh.

09:24 | 14/03/2014
Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015” và các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 15/10/2013 về điều chỉnh, sắp xếp khối vận tải đường sắt, thực hiện “Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015”;
NQ11_PhuongAnTCCKVT.doc
43 Kb
Down load