Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN về việc phê duyệt đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, Đoàn thể trong đảng bộ ĐSVN”

15:21 | 04/03/2014
Ngày 27/12/2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã thảo luận Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong đảng bộ ĐSVN phù hợp với tình hình mới”.
NQ09-PheDuyetDeAnCB.doc
102.5 Kb
Down load