Văn bản Đảng ủy

Kết luận của Thường trực Đảng ủy ĐSVN tại hội nghị triển khai Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW8 và các Kết luận, Nghị quyết của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW

09:59 | 04/03/2014
Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW tại Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 27/12/2013, ngày 28 tháng 02 năm 2014, Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam (ĐUĐS) đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW8 và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW. Để triển khai thực hiện tốt các Kết luận, Nghị quyết, Thường trực ĐUĐS đề nghị các cấp uỷ, các ban tham mưu của ĐUĐS và các tổ chức liên quan làm tốt các trọng tâm sau đây:

A- Về tuyên truyền, phổ biến quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW8 và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW

Các cấp uỷ Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Báo Đường sắt nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 14/01/2014 của ĐUĐS.

Trong tháng 3/2014, Ban Tuyên giáo ĐUĐS phối hợp với Báo Đường sắt giới thiệu những nội dung chính của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW8: Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội.

Căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Ban Tuyên giáo ĐUĐS tham mưu cho ĐUĐS chỉ đạo việc tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp trong toàn Đảng bộ.   

B- Triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW8

I/ Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Các cấp uỷ nghiên cứu triển khai Chỉ thị số 32 CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kể từ tháng 3/2014, trong sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ, các cấp uỷ quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.

Yêu cầu các cấp uỷ đảng, các tổ chức đảng cơ sở và từng đảng viên nghiên cứu, học tập các quy định của Hiến pháp, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thi hành Hiến pháp, đồng thời gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

II/ Triển khai Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo:

          Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và Đảng uỷ Trường cao đẳng nghề Đường sắt lãnh đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu Nghị quyết và các chủ trương triển khai của Nhà nước để chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty ĐSVN.

III/ Triển khai Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới:

Các cấp uỷ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cụ thể hoá Nghị quyết và các chủ trương triển khai của Nhà nước trong chiến lược phát triển lâu dài cũng như kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị.

IV/ Triển khai Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội:

Các đơn vị nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 06-CT/ĐU ngày 24/02/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Trong tháng 3/2014, các cấp uỷ hoàn thành việc xây dựng và phổ biến đến toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức - người lao động Nghị quyết của đảng bộ cơ sở và Kế hoạch công tác năm 2014 của đơn vị. Chương trình công tác năm 2014 cần cụ thể những nhiệm vụ đã nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 10/01/2014 và Báo cáo số 130-BC/ĐU ngày 07/01/2014 của ĐUĐS.

C- Triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

I/ Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/9/2013 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”:

1- Trong năm 2014, giao Ban Tổ chức ĐUĐS triển khai nghiên cứu, đề xuất giải pháp lãnh đạo tăng cường tính liên kết giữa các bộ phận công tác ở khu ga. Trên cơ sở đó tham mưu sửa đổi hoàn thiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 20/8/2004 của ĐUĐS về sinh hoạt chi bộ.

Ban Tổ chức ĐUĐS tham mưu, đề xuất cụ thể việc trang bị tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên và bí thư chi bộ cùng với kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.  

2- Tổ chức Đảng các cấp tiếp tục nghiêm túc thực hiện đúng Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 20/8/2004 của ĐUĐS về sinh hoạt chi bộ. Cấp uỷ Đảng cơ sở rà soát, triển khai sắp xếp lại các chi bộ theo hướng giảm thiểu số chi bộ sinh hoạt ghép; tối đa thực hiện việc bí thư chi bộ là thủ trưởng đơn vị (nếu thủ trưởng đơn vị không còn đủ tuổi để tham gia cấp ủy thì đồng chí được quy hoạch là thủ trưởng đơn vị làm bí thư chi bộ).

II/ Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương”:

1- Ủy ban kiểm tra các cấp: Tham mưu giúp cấp ủy sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, các quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Uỷ ban kiểm tra (UBKT) ĐUĐS tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa UBKT ĐUĐS với Ban Kiểm soát nội bộ và các ban tham mưu của Tổng Công ty ĐSVN, ban hành trong 6 tháng đầu năm 2014.

2- Cấp uỷ, UBKT các cấp nghiêm túc xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát trong cả năm và từng quý. Mỗi quý, mỗi đảng bộ cơ sở phải lựa chọn ít nhất 01 chuyên đề để tập trung giám sát, xác định những mặt tồn tại để xử lý, khắc phục nhằm phục vụ tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3- UBKT ĐUĐS phối hợp cùng Ban Tổ chức ĐUĐS nghiên cứu, triển khai hướng dẫn thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, tuân thủ các yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

 III/ Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 về “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối doanh nghiệp Trung ương”:

1- Tổ chức tốt mạng lưới dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng, giải quyết tốt công tác tư tưởng trong cán bộ viên chức - người lao động. Các đảng ủy cơ sở phân công cán bộ phụ trách việc theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận trong đơn vị và xã hội. Nghiêm túc thực hiện trao đổi thông tin hai chiều, tổng hợp, giải đáp vướng mắc trong sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đảng.

2- Ban Tuyên giáo ĐUĐS tập hợp, phổ biến trên Báo Đường sắt và Tờ thông tin nội bộ của ĐUĐS những quy định của cấp trên về xử lý các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan cụ thể hoá, triển khai thực hiện các quy định của cấp trên trong toàn Tổng công ty ĐSVN.

3- Các đồng chí đảng viên là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng công ty ĐSVN “Đoàn kết-Kỷ luật-Cần kiệm-Sáng tạo” (do ĐUĐS ban hành năm 2008).

IV/ Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 về “Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ”:

1- Trong 6 tháng đầu năm 2014, các cấp ủy trong Đảng bộ ĐSVN hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi hoàn thiện quy chế quản lý tổ chức cán bộ của cấp mình cho phù hợp Quy chế quản lý tổ chức cán bộ số 520-QĐ/ĐU ngày 02/01/2014 của ĐUĐS. Việc thực hiện Quy chế quản lý tổ chức cán bộ cần lưu ý khắc phục những tồn tại trong các khâu: đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ. Cấp ủy cơ sở cần quan tâm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 20/5/2011của ĐUĐS về tạo nguồn cán bộ trẻ.

2- Cấp ủy các cấp cần đặc biệt quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng. Thông qua đánh giá cán bộ, rà soát, thay thế những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu.

V/ Kết luận số 11-KL/ĐUK ngày 06/12/2013 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Đảng trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương”:

Các cấp uỷ Đảng nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ ĐUĐS về Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong Đảng bộ ĐSVN.

Giao Ban Tổ chức ĐUĐS nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai cụ thể ở Cơ quan ĐUĐS và hướng dẫn thực hiện thống nhất ở cơ quan giúp việc cấp uỷ các cấp đồng bộ với Đề án.

VI/ Kết luận số 12-KL/ĐUK ngày 06/12/2013 về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”:

1- Đảng uỷ các đơn vị lãnh đạo các cơ quan chuyên môn quan tâm làm tốt việc quảng bá giới thiệu sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường cả nước; ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị trong Tổng công ty ĐSVN.

2- Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty ĐSVN lãnh đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thiện các cơ chế quản lý để khuyến khích các đơn vị trong Tổng công ty ĐSVN tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau hoặc mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp để tăng cường chất lượng và mở rộng thị phần các sản phẩm, dịch vụ cùng loại.

3- Giao Ban Tuyên giáo ĐUĐS theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng công ty ĐSVN với các đơn vị trong Khối doanh nghiệp Trung ương (như: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam…) để tham mưu cho ĐUĐS tiếp tục lãnh đạo thực hiện những vấn đề đã ký kết với các đơn vị bạn (nói riêng) cũng như đẩy mạnh thực hiện những chủ trương chủ Đảng uỷ Khối (nói chung) .

VII/ Kết luận số 13-KL/ĐUK ngày 03/01/2014 về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối doanh nghiệp Trung ương:

Các cấp ủy trong Đảng bộ ĐSVN tiếp tục lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012 – 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013; triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 NQ/ĐU ngày 15/10/2013 của BTV ĐUĐS về điều chỉnh, sắp xếp khối vận tải đường sắt. Trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm 2014 là phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt, sắp xếp lại mô hình tổ chức khối sản xuất kinh doanh vận tải.

Yêu cầu các cấp uỷ, các tổ chức Đảng, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- ĐUK DNTW;

- HĐTV, TGĐ ĐSVN;

- Các UV BCH (email);

- Các Ban ĐUĐS;

- Các ĐU trực thuộc (web);

- CĐ ĐS, ĐTNĐS;

- Lưu VP.NH

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 

 

 

 

Đoàn Duy Hoạch

 

TBKL320.doc
62.5 Kb
Down load