Văn bản Đảng ủy

Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH TƯ Đảng khóa XI

09:28 | 29/07/2014
Thực hiện Kế hoạch số 60 -KH/ĐUK, ngày 18/6/2014 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); - Thực hiện Kế hoạch số 26 -KH/ĐU ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và 5 năm thực hiện quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên ĐSVN “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”. Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau
hoctapNQTW9.zip
33.1 Kb
Down load