Văn bản Đảng ủy

Công văn về thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên của các UV BCH Đảng bộ ĐS

14:00 | 11/08/2014
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/ 2013 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Hướng dẫn số 1667-HD/KTĐUK ngày 06/5/2014 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/ 2013 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Hướng dẫn số 1667-HD/KTĐUK ngày 06/5/2014 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;

Căn cứ Quy chế giám sát trong Đảng số 68-QĐ/TW ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát số 06-HD/UBKTTW ngày 20/6/2012 của Ủy ban Kiểm tra TW,

Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt VN phân công các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức Đảng trực thuộc được phân công phụ trách tại Văn bản số 804-QĐ/ĐU  ngày 01/8/2014.

Đảng uỷ ĐS cử các Tổ công tác dự họp Ban Chấp hành của các chi - đảng bộ trực thuộc. Thành phần Tổ công tác gồm đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐS, uỷ viên UBKT Đảng uỷ ĐS và đại diện các ban tham mưu của Đảng uỷ ĐS hoặc của Tổng công ty ĐSVN. Sau khi dự họp, Tổ công tác lập Báo cáo giám sát, gửi về Cơ quan UBKT Đảng uỷ ĐS. 

Giao Cơ quan UBKT thống nhất với các chi - đảng bộ trực thuộc, lập lịch dự họp Ban Chấp hành các đơn vị (xác định rõ: thành phần Tổ công tác, thời gian dự họp) trình Thường trực Đảng ủy ĐS phê duyệt trước ngày 10 tháng đầu quý, gửi các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện.

          Yêu cầu các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐS, các ban tham mưu của Đảng uỷ ĐS, các chi - đảng bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện Văn bản này. Cơ quan UBKT Đảng uỷ ĐS có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐS. 

 

Nơi nhận

- Như trên;                                                                                       

- UBKT ĐUK;

- Các đ/c UVUBKT;

- Các ban ĐUĐS;

- Web;

- Lưu VP. ĐN

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Thành

 

VbCU.doc
36.5 Kb
Down load