Văn bản Đảng ủy

Chỉ thị của BTV về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN

08:54 | 10/04/2014
Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg, ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015”, Thông báo số 86/TB-VPCP, ngày 04/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành “Chương trình hành động số 14-CTr/ĐU, ngày 04/3/2013; Nghị quyết số 07-NQ/ĐU, ngày 15/10/2013 về điều chỉnh, sắp xếp khối vận tải đường sắt; Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 12/3/2014 về sắp xếp tổ chức và cán bộ khối vận tải đường sắt theo “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015” điều chỉnh. Đến nay Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể để triển khai thực hiện, tổ chức Khối vận tải đi vào hoạt động từ 01/4/2014. Các nội dung tái cơ cấu theo lộ trình đang được thực hiện, bám sát tiến độ đề ra.
ChiThi07.doc
45 Kb
Down load