Văn bản Đảng ủy

Báo cáo tổ chức và hoạt động của Bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ ĐSVN

09:00 | 03/03/2014
Thực hiện Công văn số 777 -CV/BTGĐUK ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW V/v Báo cáo tổ chức và hoạt động của Bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy ĐSVN báo cáo kết quả thực hiện như sau:
  1. 1.     Về Bộ phận giúp việc cấp ủy:

- Đảng ủy ĐSVN đã có Quyết định số 199 -QĐ/ĐU ngày 11/01/2012 về việc thành lập bộ phận giúp việc Đảng ủy ĐSVN thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tổng số cán bộ Bộ phận giúp việc gồm 6 đồng chí,  thành viên bộ phận giúp việc là các đồng chí trong Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Đảng ủy ĐSVN, Ban Tuyên giáo Công đoàn và Đoàn Thanh niên ĐSVN, Tổng biên tập báo Đường sắt. Trưởng bộ phận giúp việc là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐSVN.

- Bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có chuyên trách, Ban Tuyên giáo làm nhiệm vụ Thường trực bộ phận giúp việc.

2. Về hoạt động của Bộ phận giúp việc:

- Trong 02 năm 2012, 2013 đã họp  02 lần/năm (trừ những cuộc họp đột xuất do Trưởng bộ phận giúp việc triệu tập).

- Kinh phí hoạt động của bộ phận giúp việc sử dụng trong nguồn kinh phí do cấp ủy qui định. Ban Tuyên giáo có nhiệm vụ dự trù và thống nhất với văn phòng Đảng ủy ĐSVN thực hiện theo qui định hiện hành.

Trong 02 năm hoạt động, bộ phận giúp việc Đảng ủy ĐSVN có được những thuận lợi và khó khăn sau:

- Thuận lợi: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW; Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN; sự phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện của Công đoàn, Đoàn Thanh niên ĐSVN và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ ĐSVN; sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động.

- Khó khăn:

+ Một số các cơ sở Đảng và Đoàn thể trong ĐSVN nhận thức chưa đúng tinh thần chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, vẫn quan niệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là Cuộc vận động, chưa thành công việc thường xuyên của cấp ủy đảng ( Chỉ thị 03 CT/TW, trực tiếp lãnh đạo là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư chỉ đạo). Do hiểu không đúng, nên quá trình triển khai thực hiện, một số ít Đảng bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động báo cáo về Đảng ủy ĐSVN ( Chỉ thị 03- CT/TW: không thành lập Ban chỉ đạo các cấp).

          + Việc thành lập bộ phận giúp việc ở một số đảng bộ, chi bộ còn chậm; một số đơn vị có thành lập, song chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tham mưu, giúp việc.

          + Một số chức danh cán bộ chủ chốt các cơ quan thuộc Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN chưa được kiện toàn kịp thời (Đồng chí Trưởng bộ phận giúp việc nghỉ chế độ vào tháng 11/2013) .

          - Những kinh nghiệm và bài học thu được:

          + Bộ phận giúp việc Đảng ủy ĐSVN đã chủ động đưa nội dung tuyên truyền việc học tập chuyên đề, các Kế hoạch, Hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với tiêu chí: đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ truyền tải, dễ tiếp thu qua nhiều hình thức, trong đó tập trung vào bản tin thông báo nội bộ, hàng tháng, gửi xuống các chi bộ.

          +  Để triển khai thực hiện đúng và hiệu quả nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thủ trưởng các đơn vị, các cấp ủy đảng cần bám sát, nắm vững nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên, coi trọng, đề cao công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của nhiệm vụ này;

          + Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các đơn vị trong việc đăng ký và gương mẫu thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

          + Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện của các cấp ủy trực thuộc. Đề cao việc tự đánh giá, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; kịp thời nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu.

  1. 3.     Các kiến nghị của Đảng ủy Khối và Trung ương:

- Về tổ chức biên chế: Không có kiến nghị.

- Về chế độ chính sách: Cần có quy định cụ thể để tính phụ cấp trách nhiệm cho các đồng chí tham gia bộ phận giúp việc cấp ủy.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW (để b/c);

- Các Ban của Đảng ủy ĐSVN;

- Lưu: VT, TG.PN.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Đoàn Duy Hoạch

 

BC-DU-134.doc
49.5 Kb
Down load