Văn bản Đảng ủy

Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016

15:39 | 11/01/2016

Trong năm 2015, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 08/01/2015, của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2015. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, 11, 12 (khoá XI); triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là thực hiện lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp công nghiệp, các doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS); thoái vốn tại các doanh nghiệp cổ phần không thuộc ngành nghề kinh doanh chính. Đồng thời tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ.

BC-CtacDang2015-Nvu2016.zip
100.7 Kb
Down load